Siteiçi Arama

Sonuçlar 2-3 saniye gecikmeli gelir.


Kullanıcı Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrem
Yeni Kayıt
Linkler
Koruma Kontrol Genel Müd.
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tarım Bakanlığı Yayınları
Tarım Kredi Kooperatifler Birliği
Dünya Tarım Örgütü(TÜRKİYE)
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü(FAO)

 
Kaynak Listesi
KAYNAKLAR

Akalan, İ. 1969. Kuzey-Batı Çukurova topraklarında organik madde miktarı ile suyu dayanıklı agregatlar arasındaki ilişki. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı, Yıl. 19 , Fasikül 1-2'den

Akalan, İ. 1987. Toprak Bilgisi. A.Ü. Zir. Fak. Yayınları: 1058, Ders Kitabı: 309, Ankara.

Akyıldız, R.1979. Afşin-Elbistan linyit kömürü havzası Gidya'larının bölge tarım topraklarının fiziksel özelliklerine etkileri üzerinde bir araştırma. Ank. Üniv. Zraat fak. Dok. Diploma Sonrası Yüksek Okulu, Doktora Tezi (Yayınlanmadı). Araştırma Raporları, Genel Yayın No. 67. Army, T.j.,T.M. Maccalla.1961. Stuble mulch farming.

Alkan, B. 1980. Adapazarı yöresi topraklarının potasyum isteklerini tayinde kullanılacak kimyasal analiz yöntemlerinin mısır tarla denemeleriyle kalibrasyon üzerinde araştırmalar. Ege Ü. Zir. Fak. Doktora Tezi (yayınlanmadı).

Atalay, İ.1982. Taşkın Ovalarında Fluvisoller ve Aluviyal Topraklar. Toprak Coğrafyası 58 s., Adana.

Barut, H. 1997. Çinko eksikliği ve bor toksisitesi gösteren topraklarda Gidya uygulamasının buğdayın büyümesi ve çinko ve bor konsantrasyonları üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi (basılmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana.

Bates, R, L and Jackson,J.,A., 1980. Glossary of Geology, 65 s., USA.

Bodeen, W. 1961. Landwirtchaftliche scriftentreihe beurteilung und dungung von moor und anmor. Nr 19 Bochum, 87 s.,Germany.

Borawiec, S., and C. Kwarta.1959. Gleby I roslinnosc zielonych uzytkow doliny dolnej odry.Zeszyty Naukowe Szkoly Rolniczej W Szczecinnie.

Ergönül, Y. 1979. afşin-Elbistan linyit kömürü havzasından elde edilen gidyaların tarımda kullanma olanakları üzerinde bir araştırma. Afşin-Elbistan kömür havzasında sondajlama kuyularının jeoloji etüt raporu, s. 40, Ankara.

Follet, R.H. and W . L . Lindsay. l970. Colo.State. Univ. Exp. Sta. Bull.110.

Günalay,M. E. 1971. Maraş-Elbistan, Afşin linyit yatakları işletme projesi. M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğü, ANKARA.

Karaca, A., Turgay, O.C. and Tamer, N. 2005. Effects of Gyttja on soil chemical and properties and availability of heavy metal in soil. Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Ankara University, Turkey.

Kaya, Z. 1982. Çukurova Bölgesinde Yaygın Bazı Toprak Serilerinde Fosforun Statüsü Ve Toprak-Bitki Sistemindeki Dinamiği. Doçentlik tezi (basılmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana.

Kubiena, W. L. 1953. The soils of Europe. Thomas Murby and Compagny. London. P: 90-95.

Kural, 0.1978. Türkiye Linyitlerinde hümik asit dağılımını incelenmesi. İstanbul Tek. Univ. Maden Fak. Doktora Tezi.

Loomıs, W.D and Durst, R.W. 1991. Boron and cell walls curr. Topics plant biochem. physiol.10, s, 149-178, USA.

Maciak, F. 1965. Some chemical and biochemical properties of Gidya. Roczniki Glebozn 15, 573-585. Agric. Univ. Warsaw.

Markowski, S. 1971. Preliminary investigations on shrinkage of Gidya sediments. Zeszyty problemoe Postepow Nauk. Polniczych. Nr.107. Agricultural Collage, Szczecin, Poland.

Mengel, K. and E.A. Kirkby. l978. Principles of Plant Nutrition. International Potash Inst. Bern / Switzerland.

Munsuz, N. ve Akyıldız, R. 1980. Afşin-Elbistan Bölgesi Linyit Kömürü Yataklarından Elde Edilen Gidyaların, Bölge Topraklarının Kıvam Limitlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. Cilt:30. Fasikül 1-2'den Ayrı Basım, Ankara.

Munsuz, N. ve Akyıldız, R. (1979). Afşin-Elbistan Linyit Kömürü Havzası Gidya'larının Bölge Tarım Topraklarının Fiziksel Özelliklerine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Tarım-Ormancılık Araştırma Grubu Proje No: TOAG-301. Ankara.

Munsuz, N.R.,R.Akyıldız.1979.Afşin-Elbistan bölgesi linyit kömürü yataklarında elde edilen Gidya'ların bölge topraklarının kıvam limitleri üzerinde bir araştırma. Türk toprak ilmi Derneği 7 ve 8. Bilimsel Toplantı Tebliğileri, p:420-431

Okruszko , H., T. Churski and J. Karpinska. 1971. Bogs in the region of karst lake system of Vsciwiers on Leczynsko-Wlodawskie lakeland. Zeszyty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych. nr:107.

0lsen, S.R.., et.. al. 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. U.S.D.A Cir. No: 939, pp:19. Agricultural Collage, Szczecin, Poland.

Pawlak,T., L. Szymanski., W . Kedziorek., and M. Augustyniak. l971. Charaktery styka gytiowiska Morag. Zeszyty problemowe Postepow Nauk Rolniczych. nr.107.

Peker, İ. 1980. Düşük değerlikli demirci köy linyitinden azotlu gübreler Hazırlanması. Doktora tezi (basılmamış), İTÜ, Maden Fakültesi, İstanbul.

Post, H.V. 1862. Studier öfuer nutidens koprogene jordbildningar, Gidya, dy, torfoch mylla- kgl. Suenska vet. – Akad, handl, N.F., 4, S.1-59 Stockholm.

Ramann, E. D. und Post, H.V. 1906. Schen arbeiten über schlamm, moon und humus.- landw.jb.,17, S. 405-120, Berlin 188. Einteilung und Benennugn der schlammablager ungen.- Z. Deutsch geol. Ges, 58, mber. 6, S.174-188, Berlin.

Richards, L.A.1954. Diagnosis and improvment of saline and alkali sails.U.S.Dept.Agr.Handbook 60.

Rytelewski, J.1969. Effect of Gidya application on yields of yellow lupin. Zesz. Nauk. Wyzsz. Szk. Roln. Olsztyn. 25.

Stasiak, J.1971. Szybkosc sedymentacji alozgytii wapiennej. Zeszyty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych. Nr.107.

Şipal, S. 1994. Gidya'da Bulunan Humin Asitlerine Demir ve Çinko'nun Bağlanması İle Oluşturulan Organomineral Komplekslerin Bitki Gelişimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Ç. Ü. Fen Bilimleri Enst. Toprak Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Adana.

Tamer, N. ve Karaca, A. 2004. Gidya'nın toprakta enzim aktiviteleri ile kadmiyum kapsamı üzerine etkisi. A.Ü. Fen Bilimleri Enst. Toprak anabilim Dalı. Yüksek Lisans tezi, Ankara.

Turgay, O.C., Tamer, N., Türkmen, C. ve Karaca, A. 2004. Gidya ve ham linyit materyallerinin Toprağın Biyolojik Özelliklerine Etkisini Değerlendirmede toprak mikrobiyal biyokütlesi. 3. Ulusal Gübre Kongresi Bildiri Kitabı, 1. cilt, s; 827-836, Tokat.

Uggla, H. and Nozyaski, A. 1964. Comparision of the fertilizing effect of peat and gidya on the productivity of some cultivated crops on light soils. Soil and Fertilizer, 28; 387.

Uggla , H. and J. Rytelewski. 1966. Einflub der Gidya düngung auf haferertrage. Zeszyty Naukovre Wyzszej Szkoly Bolniczej W Olaztynie. Tom 22, Nr. 515

Uggla, H.J. and Rytelewski, J. 1966. Effect of gidya application on the yield of oats. Soil and Fertilizer, Vol: 31; P: 66.

Ülgen ,N.,A.Dıgdıoğlu.1975.Gidya toprağının gübre değerini saptaması.

Ülgen, N. 1968. Karadeniz Bölgesi topraklarının fosfor durumu ve bu bölge topraklarının fosfor ihtiyacının tayininde kullanılacak metodla üzerinde bir araştırma. Ankara Ünv. Zir. Fak. Doktora Tezi (yayınlanmadı).

Whetstone, R.R., O. R. Williams and G. B. Horace. 1942. U. S. Dept. Age. Tech. Bull. 797: 1-32. Zesz. Nauk. Wyzsz. Szk. Roln. Olsztyn.25. Zeszyty Problemove Postepow Nauk. Polniczych

Yazıcı, M.A. 2001. Sera koşullarında Toprağa Uygulanan Gidyanın Buğdayın Büyümesi ve Yeşil Aksam Bor Ve Çinko Konsantrasyonu Üzerine Etkisi. Yüksek lisans tezi (basılmamış), Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yılmaz, G. 1993. Gidya'nın toprağın organik madde içeriğine ve çinko, fosfor interaksiyonuna etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi (basılmamış), Adana.

 
MAKALELER

Yeni Eklenenler
Banka Hesap Numaralarımız
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus ÇİNKO-11
Efsus KOMBİ
Efsus MİKROMİKs
Efsus 13.38.0
Efsus 10.15.10
Efsus FOSFONİT 28.5.0
Efsus NP 20.20.0
Efsus LIFE 5.10.10
Efsus NPK 12.11.7
Efsus K-HUMAT * Toz Humik Asit
Efsus Humus -Sıvı Humik Asit
Efsus Organik AS

Döviz Bilgileri
(Doviz)
Alış
Satış

Dolar:
18.7592
18.7930
Euro:
20.3386
20.3752
Güncelle

Biyotar Anket

Daha önce toprak analizi yaptırdınız mı?

EVET
HAYIR

Her 6 saatte bir anketimize katılabilirsiniz.